Overview of the legal framework

Bulgaria

Country Report: Overview of the legal framework Last updated: 18/04/24

Author

Bulgarian Helsinki Committee Visit Website

Main legislative acts relevant to asylum procedures, reception conditions, detention and content of protection

Title in English Original Title (BG) Abbreviation Web Link
Law on Asylum and Refugees Закон за убежището и бежанците LAR https://lex.bg/laws/ldoc/2135453184 (BG)
Law on Aliens in the Republic of Bulgaria Закон за чужденците в Република България LARB https://bit.ly/2Z7e4ee (BG)

 

Main implementing decrees and administrative guidelines and regulations relevant to asylum procedures, reception conditions, detention and content of protection

Title in English Original Title (BG) Abbreviation Web Link
Regulations on the implementation of the Law on Aliens in the Republic of Bulgaria

Amended by: CoM № 129 of 5 July 2018

Правилник за приложение на Закона за чужденците в Република България (ППЗЧРБ) LARB Regulations https://bit.ly/3Tdqtfr (BG)
Ordinance № 332 of 28 December 2008 for the responsibilities and coordination among the state agencies, implementing Council Regulation (EC) No 343/2003 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third-country national, Commission Regulation (EC) No 1560/2003 of 2 September 2003 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 343/2003,  Council Regulation No 2725/2000 concerning the establishment of ‘Eurodac’ for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention and Council Regulation (EC) No 407/2002 of 28 February 2002 laying down certain rules to implement Regulation (EC) No 2725/2000 Наредба приета с ПМС №332 от 28.12.2008 за отговорността и координацията на държавните органи, осъществяващи действия по прилагането на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държава членка, компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета страна, Регламент (ЕО) № 1560/2003 на Комисията от 2 септември 2003г. за определяне условията за прилагане на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета страна, Регламент (ЕО) № 2725/2000 на Съвета от 11 декември 2000г. за създаване на система “ЕВРОДАК” за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Дъблинската конвенция и Регламент (ЕО) № 407/2002 на Съвета от 28 февруари 2002 г. за определяне на някои условия за прилагането на Регламент (ЕО) № 2725/2000 относно създаването на системата “ЕВРОДАК” за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Дъблинската конвенция ORD 332/08 http://bit.ly/1IJ1Cl5 (BG)
Ordinance № I-13 of 29 January 2004 on the rules for administrative detention of aliens and the functioning of the premises for aliens’ temporary accommodation Наредба № І-13 от 29 януари 2004 за реда за временно настаняване на чужденци, за организацията и дейността на специалните домове за временно настаняване на чужденци ORD I-13/04 https://bit.ly/4bPwXs6 (BG)
Internal Rules of Procedure in immigration detention centers under the Migration Directorate of the Ministry of Interior, adopted on 16 June 2016 (№5364р-20628) Правилник за вътрешния ред в специалните домове за временно настаняване на чужденци при Дирекция ”Миграция” при Министерството на вътрешните работи, утвърден с № 5364р-20628 от 16.06.2016 г. от директора на дирекция “Миграция” – МВР

 

Detention Rules https://bit.ly/2RnPVxr (BG)
Ordinance № 208 of 12 August 2016 on rules and conditions to conclude, implement and cease integration agreements with foreigners granted asylum or international protection Постановление № 144 от 19 юли 2017 г. за приемане на Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила Integration Ordinance https://bit.ly/3P0tayl (BG)

 

Table of contents

  • Statistics
  • Overview of the legal framework
  • Overview of the of the main changes since the previous report update
  • Asylum Procedure
  • Reception Conditions
  • Detention of Asylum Seekers
  • Content of International Protection
  • ANNEX – Transposition of the CEAS in national legislation